ДОДЕЛЕНИ ПЕТ ГРАНТОВИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ –УЧЕСНИЧКИ ВО ВТОРИОТ ЦИКЛУС НА АКАДЕМИЈАТА ЗА ОДРЖЛИВОСТ

Договорите со организациите-учеснички во вториот циклус на Академијата за одржливост кои успешно ги реализираа активностите за прибирање на средства зацртани во нивните планови и на тој начин се квалификуваа за грант од ХОРУС беа потпишани кон крајот на април 2016 година, а вкупниот доделен износ на грантови изнесува 1.228.000 денари или 20.000 евра. Грантовите беа доделени врз основа на т.н. ,,предизвик”, односно доколку организацијата успее да е средства во максимална висина од 4.000 евра од индивидуални или донатори од деловниот сектор, ќе и биде доделен грант од ХОРУС во однос 1:1. Особен квалитет во реализацијата на активностите за прибирање на средства кои организациите ги реализираа во своите заедници беше примената на иновативни и долгорочни/стратешки методи за мобилизација на ресурси и стварање на ,,круг” на постојани донатори, како и градење на долгорочни партнерства со бизнис секторот и индивидуалните донатори. Средствата за грантовите беа обезбедени во рамки на проектот SIGN за одржливост кој е финансиран од Европската унија и кофинансиран од Балканскиот фонд за демократија.

АКАДЕМИЈА ЗА ОДРЖЛИВОСТ 2015 – ЗЛАТИБОР, Р. СРБИЈА

Од 6 до 10 јули 2015 година на Златибор ( Р. Србија) се одржа Регионалната академија за одржливост. Академијата беше организирана од страна на SIGN мрежата во рамки на проектот SIGN за одржливост, финансиран од Европската унија и Балканскиот фонд за демократија. На академијата учествуваа претставници од 25 организации од пет земји во регионот (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Косово). Р. Македонија ја претставуваа по два члена од петте граѓански организации кои беа најуспешни во првиот циклус на Академијата (2013-2014) и тоа: Младинска комора Битола, ХАЕ Македонија, Eco Action Тетово, ПРОФИЦИО Скопје и Радика ДЕ Дебар. Тие низ процес на активно учење се запознаа со напредните методи и техники за обезбедување на долгорочна одржливост преку поттикнувањето и развојот на индивидуалната и корпоративната филантропија во нивните локални заедници.